Oglas prodaja stan u ul.A.Goldbergera 9a i A.Goldbergera 13

Na osnovu odluke Skupštine i Odbora povjerilaca stečajnog dužnika ŽELJEZARA“ZENICA“ d.o.o. ZENICA „u stečaju“ stečajni upravnik objavljuje 

 

O G L A S

o prodaji stanova u vlasništvu Željezare „Zenica“, d.o.o. Zenica „u stečaju“

usmenim javnim nadmetanjem

 

  1. Stan od 22,00 m2, a koji se nalazi u Zenici u ulici Adolfa Goldbergera broj 9A, sprat IV, broj stana 12, procijenjen po stalnom sudskom vještaku građevinske struke na iznos od :

31.200,00 KM

a što je i početna cijena u javnom nadmetanju za kupovinu predmetnog stana po principu „viđeno-kupljeno“.

 

  1. Stan od 28,00 m2, a koji se nalazi u Zenici u ulici Adolfa Goldbergera broj 13, sprat II, broj stana 18  procijenjen po stalnom sudskom vještaku građevinske struke na iznos od :

40.800,00 KM

a što je i početna cijena u javnom nadmetanju za kupovinu predmetnog stana po principu „viđeno-kupljeno“.

U javnom nadmetanju po ovom Oglasu svako podizanje cijene ne može biti ispod 1.000,00 KM.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja najkasnije jedan dan prije predmetnog usmenog javnog nadmetanja uplate depozit u iznosu od 2.000,00 KM na račun prodavca broj 134 481 10027543 11 kod „ASA“ banke, d.d. Sarajevo, te o tome na nadmetanju predoče dokaz. Ovaj iznos se uračunava u postignutu ukupnu kupoprodajnu cijenu koja treba da se plati u roku 15 dana od dana izvršenog nadmetanja.Taj iznos će se odmah vratiti licima koja nisu uspjela u nadmetanju, osim za prva tri, tako što, ako prvi kupac ne plati u roku cijenu nudi se drugi, te ako i on ne ispoštuje rok plaćanja u narednih 15 dana, nudi se treći kupac pod istim uslovima, a predhodnom kupcu ili kupcima se ne vraća uplaćeni depozit.

Prodaja će uspjeti ako se pojavi samo jedan kupac koji ispunjava uslove ovog Oglasa.

Fotografije stanova koji se prodaju po ovom Oglasu mogu se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 12 do 15 sati u Direkciji Željezare, uz prethodnu najavu na telefon broj 061/408-701.

Usmeno javno nadmetanje po ovom Oglasu održaće se u prostorijama Direkcije Željezare „Zenica“,d.o.o. Zenica „u stečaju“, prizemlje,  18.01.2022.godine i to kako slijedi:

  • u 12,30 sati za prvu prethodno navedenu nekretninu
  • u 13,00 sati za drugu prethodno navedenu nekretninu

Oglas je objavljen i na službenoj stranici www.zeljezara.ba