Oglas o prodaji zemljišta – Klopče

Na osnovu odluke Skupštine i Odbora povjerilaca stečajnog dužnika ŽELJEZARA“ZENICA“ d.o.o. ZENICA „u stečaju“ stečajni upravnik objavljuje 

O G L A S

o prodaji  poljoprivrednog zemljišta 
usmenim javnim nadmetanjem

1.Prodaje se  zemljište u vlasništvu ovog pravnog lica koja se nalazi u naselju Klopče- grad Zenica,  na parceli broj k.č.n.p. 1168,  površine 267 m2 , z.k. uložak 399  K.O.Klopče , procijenjeno  po stalnom sudskom vještaku građevinske struke na ukupan  iznos od :  

16.000,00 KM

a što je i početna cijena u javnom nadmetanju za kupovinu predmetne nekretnine po principu „viđeno-kupljeno“.

  1. Prodaje se  zemljište u vlasništvu ovog pravnog lica koja se nalazi u naselju Klopče- grad Zenica,  na parceli broj k.č.n.p. 1160/1 i k.č.n.p. 1159/1, ukupne površine 1001 m2 , z.k. uložak 1918  K.O.Klopče, procijenjeno po stalnom sudskom vještaku građevinske struke na ukupan iznos od : 

18.000,00 KM

a što je i početna cijena u javnom nadmetanju za kupovinu predmetne nekretnine po principu „viđeno-kupljeno“.

  1. Prodaje se zemljište u vlasništvu ovog pravnog lica koja se nalazi u naselju Klopče- grad Zenica,  na parceli broj k.č.n.p. 1155/1,  površine 886 m2 , z.k. uložak 1921  K.O.Klopče , procijenjeno  po stalnom sudskom vještaku građevinske struke na ukupan  iznos od :

16.000,00 KM

a što je i početna cijena u javnom nadmetanju za kupovinu predmetne nekretnine po principu „viđeno-kupljeno“.

  1. Prodaje se zemljište u vlasništvu ovog pravnog lica koja se nalazi u naselju Klopče- grad Zenica,  na parceli broj k.č.n.p. 1158,  zemljište površine 476 m2 i kuća (pom.objekat) površine 27m2 , z.k. uložak 1920  K.O.Klopče , procijenjeno  po stalnom sudskom vještaku građevinske struke na ukupan  iznos od :

26.300,00 KM

a što je i početna cijena u javnom nadmetanju za kupovinu predmetne nekretnine po principu „viđeno-kupljeno“.

U usmenom  javnom nadmetanju po ovom Oglasu svako podizanje cijene ne može biti ispod 1.000,00 KM.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja najkasnije jedan dan prije predmetnog usmenog javnog nadmetanja uplate depozit u iznosu od 2.000,00 KM na račun prodavca broj 134 481 10027543 11 kod „ASA“ banke, d.d. Sarajevo, te o tome na nadmetanju predoče dokaz. Ovaj iznos se uračunava u postignutu ukupnu kupoprodajnu cijenu koja treba da se plati u roku 15 dana od dana izvršenog nadmetanja.Taj iznos će se odmah vratiti licima koja nisu uspjela u nadmetanju, osim za prva tri, tako što, ako prvi kupac ne plati u roku cijenu nudi se drugi, te ako i on ne ispoštuje rok plaćanja u narednih 15 dana, nudi se treći kupac pod istim uslovima, a predhodnom kupcu ili kupcima se ne vraća uplaćeni depozit.

Prodaja će uspjeti ako se pojavi samo jedan kupac koji ispunjava uslove ovog Oglasa.

Nekretnina  koja se ovim Oglasom  prodaje  može se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 12 do 15 sati  uz prethodnu najavu na telefon broj 061/408-701.

Usmeno javno nadmetanje po ovom Oglasu održaće se na licu mjesta, u utorak 19.10.2021.godine sa početkom u 13,00 sati.

Oglas je objavljen i na službenoj stranici www.zeljezara.ba