OGLAS o prodaji nekretnine Srušeni objekat tzv. „Kasina“ sa pripadajućim zemljištem usmenim javnim nadmetanjem

Na osnovu odluke Skupštine i Odbora povjerilaca stečajnog dužnika ŽELJEZARA“ZENICA“ d.o.o. ZENICA „u stečaju“ stečajni upravnik objavljuje 

O G L A S

o prodaji  nekretnine Srušeni objekat  tzv.  „Kasina“  sa pripadajućim zemljištem
usmenim javnim nadmetanjem

Prodaje se  predmetna nekretnina u vlasništvu ovog pravnog lica koja se nalazi u ul. Velikog sudije Građeše-grad Zenica,  na parceli broj k.č.n.p. 756/16,  z.k. uložak 7499, K.O.Zenica I , površine 710  m2,  procijenjena  po stalnom sudskom vještaku građevinske struke na ukupan  iznos od :
  

163.300,00 KM

a što je i početna cijena u javnom nadmetanju za kupovinu predmetne nekretnine po principu „viđeno-kupljeno“.

U usmenom  javnom nadmetanju po ovom Oglasu svako podizanje cijene ne može biti ispod 5.000,00 KM.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja najkasnije jedan dan prije predmetnog usmenog javnog nadmetanja uplate depozit u iznosu od 10.000,00 KM na račun prodavca broj 134 481 10027543 11 kod „ASA“ banke, d.d. Sarajevo, te o tome na nadmetanju predoče dokaz. Ovaj iznos se uračunava u postignutu ukupnu kupoprodajnu cijenu koja treba da se plati u roku 15 dana od dana izvršenog nadmetanja.Taj iznos će se odmah vratiti licima koja nisu uspjela u nadmetanju, osim za prva tri, tako što, ako prvi kupac ne plati u roku cijenu nudi se drugi, te ako i on ne ispoštuje rok plaćanja u narednih 15 dana, nudi se treći kupac pod istim uslovima, a predhodnom kupcu ili kupcima se ne vraća uplaćeni depozit.

Prodaja će uspjeti ako se pojavi samo jedan kupac koji ispunjava uslove ovog Oglasa.

Nekretnina  koja se ovim Oglasom  prodaje  može se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 12 do 15 sati  uz prethodnu najavu na telefon broj 061/408-701.

Usmeno javno nadmetanje po ovom Oglasu održaće se na licu mjesta, u utorak 05.10.2021.godine sa početkom u 13,00 sati.

Oglas je objavljen i na službenoj stranici www.zeljezara.ba